Algemene voorwaarden

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van 123film, merk van Moviebites, gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam, Meeuwenlaan 100.

Artikel 1) Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
Opdrachtgever: de wederpartij van 123film, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen 123film en opdrachtgever.

Artikel 2) Algemeen

2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen 123film en een opdrachtgever waarop 123film deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 123film, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van 123film en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van 123film.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 123film en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3) Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door 123film gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig tot dertig dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. 123film is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.3. Levertijden in offertes en overeenkomsten van 123film zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 123film daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 123film anders aangeeft.

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht 123film niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.8. Toezending van documentatie, prijslijsten en/of prijsopgaven buiten het kader van een schriftelijke offerte, verplichten 123film niet tot levering of acceptatie van een order.

Artikel 4) Uitvoering van de overeenkomst

4.1. 123film zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 123film het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 123film aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 123film worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 123film zijn verstrekt, heeft 123film het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. 123film is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 123film is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 123film kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 123film de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door 123film of door 123film ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart 123film voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5) Vergoedingen, prijs en kosten

5.1. Indien 123film met de opdrachtgever een vaste vergoeding is overeengekomen, is 123film niettemin gerechtigd tot verhoging van de vergoeding in de gevallen als hieronder genoemd.

5.2. Jaarlijks vindt er een abonnementsindexatie plaats op basis van de Consumentenprijsindex, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek.

5.3. De door 123film en opdrachtgever overeengekomen vergoeding is exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6) Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 123film zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal 123film de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal 123film daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

6.5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal 123film geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7) Betaling

7.1. Facturen van 123film dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum op de bankrekening van 123film, te zijn bijgeschreven. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 123film op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.4. 123film heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 123film kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Artikel 8) Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door 123film vervaardigde en/of gebruikte zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. welke nodig zijn voor het installeren en het in bedrijf houden van de videofilms blijven eigendom van 123film.

8.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht 123film zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9) Incassokosten

9.1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd met een minimum van Euro 150,-. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

9.2. Indien 123film hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10) Opschorting en ontbinding

10.1. 123film is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst 123film ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

10.2. Voorts is 123film bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 123film op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 123film de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4. 123film behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11) Teruggave ter beschikking gestelde zaken

11.1. Indien 123film aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

11.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 11.1. genoemde verplichting, heeft 123film het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1. 123film is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van opzettelijk handelen dan wel grove schuld bij de uitvoering van de opdracht door 123film.

12.2. Indien 123film aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van 123film te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de helft van de jaarlijkse abonnementsfee, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 123film aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan 123film toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.4. 123film is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.5. 123film is niet aansprakelijk voor het niet of slechts gedeeltelijk functioneren van het internetnetwerk, alsmede voor technische storingen waardoor de videofilms van opdrachtgever tijdelijk niet te zien zijn.

12.6. 123film is niet aansprakelijk wanneer de benodigde software niet geïnstalleerd kan worden, alsmede wanneer het programma een eventueel virus of programmafout bevat, ook indien het programma op andere computers wel werkt of heeft gewerkt.

12.7. 123film is niet aansprakelijk wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 123film, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

12.8. 123film is niet aansprakelijk wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van productie door een derde partij. De aansprakelijkheid is alsdan beperkt door de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.

12.9. 123film is niet aansprakelijk in de volgende situaties (voor zover het gehuurde multimediazuilen betreft):
– voor gebreken veroorzaakt door invloeden van buitenaf, waaronder ongeval, misbruik, verwaarlozing, of invloed van water;
– ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de multimediazuilen;
– het niet zorgvuldig uitvoeren van het dagelijks onderhoud voor zover dit door de opdrachtgever moet worden verricht of het niet tijdig signaleren van het niet naar behoren functioneren van de gehuurde multimediazuil(en) door de opdrachtgever;
– ondeskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden, wijzigingen of toevoegingen aan de gehuurde
– multimediazuilen door de opdrachtgever of door derden;

Artikel 13 Bijzondere voorwaarden inzake verhuur

13.1. Bij verhuur van zaken is 123film niet aansprakelijk voor de gevolgschade bij het niet of niet-deugdelijk functioneren van apparatuur.

13.2. 123film is niet aansprakelijk voor de gevolgschade bij het niet of niet-deugdelijk functioneren als de benodigde hardware en software om technische redenen of eventuele programmeerfouten van de fabrikant gedeeltelijk of geheel niet functioneert.

13.3. 123film is niet aansprakelijk voor de gevolgschade wanneer de benodigde software niet geïnstalleerd kan worden, alsmede wanneer het programma een eventueel virus of programmafout bevat, ook indien het programma op andere computers wel werkt of heeft gewerkt.

13.4. 123film gaat ervan uit dat de benodigde hardware en software van een leverancier casu quo fabrikant naar behoren functioneert.

13.5. 123film is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van het verhuurde of gedeelte(n) daarvan, dan wel schade ontstaan door diensten van door 123film ter beschikking gesteld personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie. Eventuele claims te dezer zake zullen worden (mede) beoordeeld door de assuradeur(en) van 123film.

13.6. De huurprijzen zijn exclusief BTW en verzekeringskosten, gebaseerd op contante betaling exclusief bediening, transport, opstelling en aansluiting en af het magazijn, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen.

13.7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode optreedt door welke oorzaak dan ook. Indien het gehuurde of gedeelte(n) daarvan, door schuld of onachtzaamheid van huurder geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd zijn, zal huurder aan 123film verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur, alsmede de kosten van vervanging.

Artikel 14) Overmacht

14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 123film geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 123film niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 123film, alsmede plotselinge beleidswijzigingen van onderwijsinstellingen, worden daaronder begrepen.

14.3. 123film heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 123film zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5. Voor zoveel 123film ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 123film gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15) Vrijwaringen

15.1. De opdrachtgever vrijwaart 123film voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2. Indien opdrachtgever aan 123film informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Voor schade die is ontstaan als gevolg van virussen op en/of defecten aan voornoemde informatiedragers, elektronische bestanden of software aan zaken welke toebehoren aan 123film, is de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk.

Artikel 16) Intellectuele eigendom

16.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald behoudt 123film zich al haar intellectuele eigendomsrechten en overige bevoegdheden voor.

16.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

16.3. De in het kader van de overeenkomst door 123film tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van 123film, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.4. Alle door 123film eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 123film worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken onmiskenbaar anders voortvloeit.

16.5. 123film behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

16.6. Indien de opdrachtgever beeld- en/of geluidsmateriaal aanlevert dat door 123film dient te worden opgenomen in de videofilms van opdrachtgever, zal de opdrachtgever zorgdragen voor de afdracht van BumaStemra-rechten.

16.7. De opdrachtgever vrijwaart 123film voor claims van derden c.q. rechtenorganisaties indien de vervaardigde videofilms op de website van opdrachtgever (zogenoemde embedded videofilm) krachtens de Auteurswet een andere c.q. nieuwe openbaarmaking is.

Artikel 17) Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 123film gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 123film zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 123film niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18) Niet-overname personeel

18.1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met 123film, medewerkers van 123film of van ondernemingen waarop 123film ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 19 Geschillen

19.1. Tenzij partijen anders overeenkomen zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

19.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Toepasselijk recht

20.1. Op iedere aanbieding van 123film en iedere overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

21.1. 123film heeft het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

21.2. Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden toegezonden aan de opdrachtgever ofwel worden gepubliceerd op de website van 123film, naar gelang welke datum het eerst komt. Met ingang van deze datum zijn de gewijzigde voorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle bestaande overeenkomsten.